ประกันชีิวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง และประกันประเภทอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้ฉับไว ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในประเทศและทั่วโลก มั่นใจกับ เรามากว่า 70 ปี AIAThailand.com
Health Insurance Thailand AIA Thailand - Thai Language AIA Thailand - English Language  
 
AIA ประกันชีวิต  
AIA ประกันชีวิตไทย
     
 
CREDIT CARD

Credit Card

เครดิตการ์ด

ปัจจุบันการใช้ เครดิตการ์ดเพื่อชำระค่าประกัน เป็นที่ยอมรับ ของ เป็นบริษัทประกันส่วนใหญ๋ และลูกค้า จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพียง ท่านชำระบัตรผ่านตัวแทนหรือด้วยการหักบัญชีเครดิตการ์ดของท่าน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีบัตร  Credit Card อัตโนมัติ โดยมีข้อกำหนด คือ

1.1 ผู้สมัครใช้บริการจะต้องเป็นเจ้าของบัตร Credit Card เท่านั้น

1.2 เจ้าของบัตร และเจ้าของกรมธรรม์ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน หรือ เป็นบุคคลในครอบครัว สามี / ภรรยา และบุตรเท่านั้น

1.3 กรอกข้อความให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริง

2. เจ้าของบัญชีบัตรเซ็นชื่อตรงช่องผู้ให้ความยินยอมด้าน "หนังสือขอให้หักบัญชีบัตรเครดิต"  โดยเซ็นให้เหมือน
กับลายเซ็นที่ให้ไว้กับ เครดิตคาร์ด และ ด้าน  "หนังสือแจ้งความจำนงชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีบัตรเครดิต"
ให้เหมือนกับลายเซ็นที่ให้ไว้ในกรมธรรม์

3. ส่งแบบฟอร์ม ควรติดต่อบริษัทฯ ประกันเพื่อดำเนินการ หรือ ติดต่อตัวแทน   

4. ถ่ายสำเนาหน้าและหลังบัตร Credit Card พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องส่งไปยังบริษัทฯ โดยระบุเลขที่ของ
     กรมธรรม์ที่จะชำระเบี้ยประกันภัย (กรณีเป็นธุรกิจนำส่งใหม่บริษัทฯ จะเป็นผู้ระบุเลขที่กรมธรรม์ให้)

หมายเหตุ :

  • ค่าเบี้ยประกันภัยที่จะขอใช้บริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
  • กรณีสมัครทำประกันใหม่ โดยชำระเบี้ยเป็นรายปี, หกเดือน หรือ สามเดือน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น และชำระเบี้ยประกันภัยพร้อมใบสมัครส่งไปยังบริษัทฯ สำหรับกรณีชำระเบี้ยเป็นรายเดือนกรุณาชำระเบี้ยประกันล่วงหน้า 3 เดือน
  • กรณีเป็นผู้ถือกรมธรรม์ปีต่ออายุ กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น และแจ้งไปยังบริษัทฯ ก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้า 3 เดือน ในช่วงดังกล่าวหากยังมิได้รับการตอบรับจากบริษัทฯ และมีเบี้ย ประกันถึงกำหนด กรุณาชำระเบี้ยประกันภัยงวดดังกล่าวตามวิธีปรกติก่อน กรณีชำระเบี้ยเป็นรายเดือน กรุณาชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 3 งวดล่วงหน้า
  • การเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือน กรุณาชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน 3 งวดล่วงหน้า ไปพร้อมกับเอกสารการเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะมีจดหมายแจ้งให้ท่านทราบถึงวันที่ ที่เริ่มทำการหักบัญชีธนาคารเพื่อชำระเบี้ยประกัน
ดังนั้นหากยังมิได้รับการตอบรับจากบริษัท กรุณาชำระเบี้ยประกันถึงกำหนดโดยวิธีอื่น ๆ

 
     
 
 
Home
About
What's New
Insurance
Information
Be an Agent
Links
Contact Us

Copyright © 2010 : INSURANCETHAIS.COM : All Rights Reserved
Privacy | Disclaimer | Site Map